18 września 2017

Projekty Unijne

        

Mikroprojekty 2014 – 2020

Fundusz Mikroprojektów

Programu Intereg Va Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

Dla podmiotów zainteresowanych realizacją małego projektu (tzw. „mikroprojektu” – poniżej kwoty 120 000 EUR) w okresie 2014 – 2020 przygotowano narzędzie o nazwie Fundusz mikroprojektów.

Fundusz Mikroprojektów umożliwia realizację projektów o mniejszym zakresie, przy wysokości dofinansowania powyżej 2 tysięcy EUR. Maksymalna wysokość dofinansowania mikroprojektu ustalana jest indywidualnie, w zależności od jego przypisania do odpowiedniej osi priorytetowej i typu mikroprojektu:

  • mikroprojekt z partnerem wiodącym – typ mikroprojektu A;
  • mikroprojekt partnerski (komplementarny) – typ mikroprojektu B;
  • mikroprojekt realizowany samodzielnie – typ mikroprojektu C

W ramach osi priorytetowej osi 3 i 4 możliwe jest dofinansowanie poniżej 20 tysięcy EUR w przypadku mikroprojektów B i C oraz 40 tysięcy EUR w przypadku mikroprojektów typu A. W ramach osi priorytetowej 2 możliwe jest wsparcie poniżej 30 tysięcy EUR w przypadku mikroprojektów typu B i C oraz 60 tysięcy EUR w przypadku mikroprojektów typu A. Całkowite wydatki mikroprojektu (wraz ze współfinansowaniem) mogą stanowić najwyżej dwukrotność przyznanego dofinansowania.  Współfinansowanie mikroprojektów wynosi maks. 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, maks. 5% z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej (wyłącznie dla polskich wnioskodawców i polskich partnerów projektu) a pozostała część pochodzi ze środków własnych wnioskodawców (beneficjentów końcowych).

Zalecane działania mikroprojektów:

  • Oś priorytetowa 2 – mikroprojekty mające na celu zwiększenie inicjatywy rozwoju regionalnego i na tworzenie nowych miejsc pracy, projekty mające na celu promocję, udostępnienie i przybliżenie przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa, odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych.
  • Oś priorytetowa 3 – mikroprojekty mające na celu edukację, podnoszenie kwalifikacji i kształcenie ustawiczne, są to mikroprojekty zorientowanie na poprawę szans przyszłych absolwentów na rynku pracy poprzez podnoszenie ich kwalifikacji.
  • Oś priorytetowa 4 – mikroprojekty mające na celu wzmacnianie integracji na poziomie lokalnym, zwiększanie zasobów instytucjonalnych, wsparcie dla współpracy między mieszkańcami a instytucjami w formie krótkoterminowych szkoleń i kursów, spotkań grup interesu, nawiązywania nowych kontaktów i relacji itp.

Terminy Funduszu mikroprojektów w poszczególnych euroregionach na dzień 14.02.2017 r. (14.02.2017, Staženo / Pobrano: 118x)

Fundusz Mikroprojektów jest zarządzany przez sekreta

riaty euroregionów, które oferują konsultacje dla wnioskodawców i partnerów projektu.  Wnioski o dofinansowanie składane są przez PW w generatorze wniosków (mseu.mssf.cz). O dofinansowaniu mikroprojektów decyduje bilateralny czesko-polski Euroregionalny Komitet Sterujący, wyznaczony dla każdego Funduszu Mikroprojektów z osobna. Warunki otrzymania dofinansowania i postanowienia dotyczące wsparcia z Funduszu Mikroprojektów opisano na stronach internetowych poszczególnych euroregionów: