13 stycznia 2021

Nowoczesna edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary

 

Projekt, pt. „Nowoczesna Edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” o nr RPDS 10.02.03-02-0004/20  otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Kowary. Projektem objęci są uczniowie i nauczyciele następujących szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach, Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach.
CEL: Poprawa jakości procesu kształcenia w 3 szkołach kształcenia ogólnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kowary, umożliwiająca zwiększenie
szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół
Cel zostanie osiągnięty poprzez:
-organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównaniu dysproporcji w procesie kształcenia
-organizację zajęć rozszerzających podstawę programową
-organizację kółek zainteresowań rozwijających uzdolnienia uczniów i przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych
-organizację zajęć w formie eksperymentu
-organizację doradztwa i opieki PP, w tym dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
-podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli
-wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej szkół/zgodnie z rekomendacjami MEN/w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do
rozwoju kompetencji kluczowych, w tym w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych
GRUPA: Projekt obejmuje wsparciem 435 uczniów (w tym 221 – kobiet) i 70 nauczycieli (w tym 56 – kobiet) odpowiednio uczących się/pracujących na terenie Gminy Miejskiej Kowary
REZULTATY: Efektem projektu będzie nabycie przez uczniów i nauczycieli pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia na terenie Gminy Miejskiej
Kowary
Termin realizacji projektu: 01.2021 – 07.2023
Wartość całkowita projektu: 1 869 215,90 zł
Wysokość otrzymanej dotacji:  1 663 190,98 zł (88,98%)

Zadania realizowane w ramach projektu „Nowoczesna Edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” o nr RPDS 10.02.03-02-0004/20 otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadanie 1 – Zajęcia dla uczniów prowadzone z zastosowaniem metody kształcenia hybrydowego, z wykorzystaniem e-materiałów dydaktycznych, w tym stworzonych dzięki środkom EFS / Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach

Zadanie 2 – DOPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOLNYCH i wdrożenie NOWYCH FORM NAUCZANIA opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, w tym e-materiałów dydaktycznych z zasobów systemu do realizacji kształcenia hybrydowego, w tym stworzonych dzięki środkom EFS / Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach

Zadanie 3 – KURSY I SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE NAUCZYCIELI oraz STUDIA PODYPLOMOWE PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych uczniów i/lub wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów / Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach

Zadanie 4 – Zajęcia dla uczniów prowadzone z zastosowaniem metody kształcenia hybrydowego, z wykorzystaniem e-materiałów dydaktycznych, w tym stworzonych dzięki środkom EFS / Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach

Zadanie 5 – DOPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOLNYCH i wdrożenie NOWYCH FORM NAUCZANIA opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, w tym e-materiałów dydaktycznych z zasobów systemu do realizacji kształcenia hybrydowego, w tym stworzonych dzięki środkom EFS / Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach

Zadanie 6 – KURSY I SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE NAUCZYCIELI oraz STUDIA PODYPLOMOWE PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych uczniów i/lub wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów / Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach

Zadanie 7 – Zajęcia dla uczniów prowadzone z zastosowaniem metody kształcenia hybrydowego, z wykorzystaniem e-materiałów dydaktycznych, w tym stworzonych dzięki środkom EFS / Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach

Zadanie 8 – DOPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOLNYCH i wdrożenie NOWYCH FORM NAUCZANIA opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, w tym e-materiałów dydaktycznych z zasobów systemu do realizacji kształcenia hybrydowego, w tym stworzonych dzięki środkom EFS / Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach

Zadanie 9 – KURSY I SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE NAUCZYCIELI oraz STUDIA PODYPLOMOWE PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych uczniów i/lub wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów / Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach

Zadanie 10 – Zajęcia dla uczniów z Ukrainy / Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach

Zadanie 11 – Zajęcia dla uczniów z Ukrainy / Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach

Skip to content