18 września 2017

Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice

Gmina Miejska Kowary oraz Miasto Vrchlabi przystąpiły do realizacji  dwóch projektów partnerskich: “Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach oraz projektu „Umění je radost – výtvarný projekt dětí z měst Kowary a Vrchlabí“ realizowanego przez Základní umělecká škola Karla Halíře Vrchlabí.

Projekty realizowane były równolegle w okresie od 03.01.2018 do 30.06.2018 przez uczniów z obu szkół. W trakcie zajęć organizowanych w Kowarach, uczniowie brali udział w zajęciach z różnych technik graficznych. Zajęcia prowadzone były przez kowarskich artystów grafików. Zajęcia z linorytu prowadziła Pani Lidia Knap; zajęcia z linorytu barwnego na płytę traconą, gipsorytu oraz suchej igły prowadziła Pani Krystyna Matusiak; zajęcia z drzeworytu prowadził Pan Jerzy Jakubów. Uczniowie z obu szkół zwiedzili również Muzeum Karkonoskie posiadające największe zbiory prac Józefa Gielniaka. Nasi przyjaciele z Vrchlabi zwiedzili także Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska.

Na zakończenie projektu zorganizowane zostały dwie wystawy prezentujące twórczość małych artystów. Wystawa w Kowarach zorganizowana została w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach, natomiast we Vrchlabi wystawa wypełniła hol miejskiego ratusza.

 

19.06.2018 – wystawa we Vrchlabi

 

12.06.2018 – wernisaż wystawy “być jak Gielniak”

 

26.05.2018 – festyn gielniakowski

 

14.04.2018 – Muzeum Drzeworytu

 

19.03.2018 – KCEV KRTEK

 

07.03.2018 – Muzeum Karkonoskie, zajęcia z suchej igły

 

17.02.2018 – linoryt Vrchlabi

 

13.01.2018 – linoryt

 

11.01.2018 – Muzeum Karkonoskie

 

Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice

Nr Umowy o dofinansowanie: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001017/ERN/75

Projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

1. Wnioskodawca projektu: Gmina Miejska Kowary

2. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kowarach

3. Partnerzy projektu: Podstawowa Szkoła Artystyczna Karla Halířa

4. Czas trwania projektu: 01.01.2018 – 30.06.2018.

I. Geneza projektu

Rok 2018 jest rokiem 60-lecia powstania w Kowarach Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz rokiem jubileuszu 30-lecia nadania jej im. Józefa Gielniaka – wybitnego polskiego grafika. Celem projektu jest wspólne świętowanie rocznic Szkoły razem z uczniami szkoły artystycznej z Vrchlabi, miasta partnerskiego Gminy Kowary. W ramach działań przewidziano przeprowadzenie warsztatów graficznych oraz zapoznanie dzieci z tradycją i dorobkiem “kowarskiej grupy graficznej”. Projekt zakończy festyn gielniakowski.

Projekt “Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice” umożliwi uczniom Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach oraz uczniom szkoły artystycznej z Vrchlabi, poznanie życia i twórczości mistrza linorytu. Uczestnicy poznają biografie artysty wybitnego polskiego grafika, który przez lata związany był z sanatorium “Bukowiec” w Kowarach, a od lat jest patronem szkoły. Prowadzone zajęcia podczas projektu umożliwią uczniom jeszcze większe poznanie innych technik graficznych pod okiem wykwalifikowanych grafików. Przy pomocy funduszy z projektu zostanie doposażona w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach pracownia plastyczna w prasę graficzną, nowe dłuta, miękkie płytki linoleum. Efekty prac powstałych w ramach projektu wyeksponowane będą na wszystkich wystawach promujących szkołę i postać patrona a także na festynie “gielniakowskim”.

II. Cel projektu

Celem projektu jest wspólne świętowanie dwóch rocznic kowarskiej Szkoły (SP 3) razem z uczniami ze szkoły artystycznej z Vrchlabi , miasta partnerskiego Gminy Kowary. Celem projektu jest przybliżenie uczestnikom życia i twórczości patrona szkoły Józefa Gielniaka, a także zapoznanie z technikami linorytu stosowanymi przez tego artystę. Celem projektu jest także nawiązanie współpracy instytucjonalnej, integracji i partnerstwa polsko – czeskiego uczniów i nauczycieli z kowarskiej szkoły z nauczycielami i uczniami szkoły artystycznej z Vrchlabi. Projekt ukierunkowany jest na tworzenie i rozwój współpracy transgranicznej poprzez wspólne partnerskie spotkania, wymianę doświadczeń w zakresie technik linorytu, a także zainteresowanie partnera czeskiego nowymi technikami – drzeworytem i gipsorytem. Ważnym elementem projektu będzie lepsze poznanie sąsiadów oraz przełamywanie bariery językowej.

Dodatkowym atutem jest możliwość kontynuacji przez dzieci z Czech zapoczątkowanych w Kowarach zajęć, gdyż szkoła z Vrchlabi posiada zarówno zaplecze w kadrze pedagogicznej jak i w pełni wyposażony warsztat plastyczno/linorytniczy. Natomiast zajęcia w Kowarach umożliwiłyby dzieciom z Czech poznanie zupełnie dla nich nowych technik – drzeworytu i gipsorytu. Stworzą również możliwość zapoznania ze sprzętem i narzędziami służącymi drzeworytnikowi. Dla dzieci polskich i czeskich zajęcia realizowane w projekcie wniosą coś zupełnie nowego do dotychczasowej oferty edukacyjnej jaką otrzymywały w swoich szkołach. W konsekwencji mały artysta uczestniczący w zajęciach zorganizowanych w Polsce i Czechach otrzyma kompleksowe wykształcenie w zakresie grafiki artystycznej.

III. Opis projektu

Projekt “Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice” umożliwi zorganizowanie dla uczniów szkoły kowarskiej i miasta partnerskiego Vrchlabi, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych znacznie wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły.

1. Zajęcia w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w trakcie których omówione zostaną najważniejsze dzieła Józefa Gielniaka oraz technika linorytu, którą je wykonywał. Prelekcja będzie wykorzystywała prezentację multimedialną oraz stanowiła okazję do zapoznania z wybranymi eksponatami, m.in. narzędziami pracy oraz płytami linorytniczymi.

2. Zajęcia z technik linorytu, technik gipsorytu oraz technik suchej igły, zorganizowane zostaną pracowni plastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach. Zajęcia prowadzone będą przez dyplomowanego nauczyciela plastyki Panią Lidię Knap. Pani Lidia Knap podczas zajęć przybliży dzieciom sylwetkę patrona i zapozna z technikami graficznymi a szczególnie z techniką linorytu, którą uprawiał patron szkoły. Wykonane zostaną odbitki graficzne w technice linorytu. Zajęcia z technik gipsorytu poprowadzi Krystyna Matusiak. Artystka posiada duży dorobek artystyczny z zakresu malarstwa i grafiki, szczególnie grafiki barwnej. W ramach zajęć dzieci wykonają odbitki graficzne w technice linorytu, suchej igły i technice gipsorytu. Uczestnicy zajęć zapoznani zostaną z tzw. linorytem barwnym na płytę “traconą”. W tej metodzie, zwanej metodą Picasso, dzieci wykonają linoryt barwny, używając do tego tylko jednej płyty linoleum. Technika ta polega na wycinaniu najpierw partii, które są całkiem białe, po partie jasne, do coraz ciemniejszych. W ramach zajęć uczniowie zapoznani zostaną także z techniką gipsorytu.

3. Zajęcia w Muzeum Drzeworytu – poprowadzi artysta grafik Jerzy Jakubów. W ramach zajęć w pracowni drzeworytniczej dzieci nabędą umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, poznają wiekową tradycję związaną z Kowarami – “kowarską grupą graficzną” oraz zapoznają się z narzędziami i sprzętem drzeworytniczym. Uczniowie obu szkół partnerskich będą mieć możliwość spotkania i konsultacji z aktywnym artystą grafikiem. Jerzy Jakubów zaprezentuje uczestnikom projektu pokaz początków drzeworytu na podstawie “chińskiego drzeworytu wodnego” i początków drzeworytu europejskiego.

4. Spacer do szpitala Bukowiec, miejsca gdzie przebywał w szpitalu i tworzył Józef Gielniak, jeden z najwybitniejszych powojennych polskich grafików. Szpital Bukowiec zbudowano w latach 1916 – 1920 jak sanatorium leczące choroby płuc.

5. Zwiedzenie Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska.

6. Festyn gielniakowski połączony z wystawą prac powstałych w ramach projektu.

IV. Koszty i dofinansowanie

Koszt całkowity projektu: 7.087,92 euro

Dof. EFRR 85%: 6.024,73

Budżet państwa 5%: 354,40

Gmina Miejska Kowary 10%: 708,79

 Projekt “Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice” Nr Cz.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001017/ERN/75