Przedłużamy termin nadsyłania prac w konkursie „Karkonosze ojczyzna wielu narodów”

Termin nadsyłania prac przedłużamy do 15 maja 2022.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficzny.

Regulamin i kadra zgłoszenia =>> Pobierz w pdf.     =>>>>Pobierz w doc

Polsko-czeski konkurs fotograficzny „Karkonosze – ojczyzna wielu narodów”

Regulamin konkursu i warunki uczestnictwa

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Ocalmy pamięć Karkonoszy!” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program: Interreg V-A Republika Czeska — Polska Oś priorytetowa 4:

Współpraca instytucji i społeczności. NR: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001630

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 1. Nadesłanie do trzech zdjęć o tematyce „Karkonosze –  ojczyzna wielu narodów” w formie elektronicznej do dnia 5.05.2022 r. na adres oraz podanie zwrotnego adresu mailowego autora. Fotografie należy nadsyłać w formacie jpg lub tif w wielkości nie większej niż 3MB
 2. Do maila ze zdjęciami należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia pobraną ze strony organizatora konkursu: http://mok.kowary.pl/.
 3. Każde zdjęcie musi mieć w nazwie pliku imię i nazwisko autora oraz tytuł według wzoru:

Imię – nazwisko – tytuł
Fotografie mogą być wykonane dowolnym aparatem fotograficznym (również smartfonem). W przypadku fotografii analogowych prosimy o przysłanie skanów o wielkości wymienionej w pkt. 1. 

 1. Jury powołane przez Organizatora podda selekcji nadesłane prace i zakwalifikuje wybrane zdjęcia. W skład jury będą wchodzić doświadczeni fotograficy, również członkowie ZPAF (Związku Polskich Artystów Fotografików).
 2. Zakwalifikowane do wystawy zdjęcia zostaną opublikowane na facebookowym fanpage’u MKO Kowar i  pod adresem www.mok.kowary.pl
 3. O zakwalifikowaniu zgłoszenia do konkursu decyduje data wpływu zdjęć oraz karty zgłoszenia na serwer Orgnizatora.
 4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach http://mok.kowary.pl/
 5. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać kontaktując się przez adres email: lub  
 6. Nie przyjmujemy prac grupowych.
 7. Uczestnicy nieletni mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców / opiekunów, po wypełnieniu karty zgłoszenia.
 8. Zgłoszenia do konkursu może dokonać wyłącznie autor zdjęć lub osoba dorosła zgłaszająca uczestnika nieletniego – opiekun (rodzic, nauczyciel).
 9. W przypadku zdjęć portretowych niezbędna jest pisemna zgoda osoby fotografowanej lub w – przypadku osoby niepełnoletniej – jej rodzica / opiekuna.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
 11. Przekazane do Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach zdjęcia zaprezentowane będą w formie wystawy pokonkursowej w galerii MOK-u oraz na stronach internetowych Ośrodka Kultury.
 12. Ogłoszenie wyników konkursu, laureatów nagród oraz autorów zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej zostanie podane drogą mailową oraz na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach, Facebooku MOK do dnia 8 maja 2022 r.
 13. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.
 14. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik oraz jego Rodzice/Opiekunowie prawni wyrażają zgodę na publikację zdjęć na Facebooku MOK Kowary, na stronie www.mok.kowary.pl i w galerii MOK Kowary.

Nagrody

Laureatów konkursu wyłoni jury powołane przez Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach. Jury przyzna nagrody rzeczowe za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia. Nagrodą zarówno dla laureatów trzech pierwszych miejsc, jak i dla autorów prac zakwalifikowanych przez jury, będzie udział w wystawie pokonkursowej w galerii MOK-u oraz w wydanym przez organizatora katalogu. Nagrodą dodatkową dla laureatów trzech pierwszych miejsc będzie udział w jednodniowych warsztatach fotograficznych organizowanych wspólnie przez Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach oraz Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa Fotografii. Warsztaty odbędą się latem 2022 roku, a ich dokładna data i zakres tematyczny zostanie podana do wiadomości drogą mailową i telefoniczną.

Ekspozycja fotografii i katalog

Organizator bierze na siebie koszt wydruku i oprawy fotografii zakwalifikowanych do wystawy. 

Wydany przez Organizatora katalog będzie dostępny nieodpłatnie w siedzibie MOK Kowary.

Wykorzystanie nagrodzonych zdjęć

Uczestnik, zgłaszając zdjęcia do konkursu, przenosi nieodpłatnie na organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych zdjęć na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalenie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b. rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach oraz na stronach internetowych MOK Kowary.

c. publiczne wystawianie,

d. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Ewentualne zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku zgłoszenia mniej niż 30 zdjęć spełniających wymogi formalne.
 3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z konkursu. 
Skip to content