Konkurs plastyczno – literacki „Skrzaty, krasnoludki i bajkowe ludki”

Smiley face

Po raz kolejny zachęcamy dzieci do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez naszą bibliotekę. Skrzaty czy krasnale – bo tak też bywają nazywane te istoty, które często pojawiają się w literaturze, szczególnie w bajkach i baśniach, są przyjazne ludziom, a co więcej, nawet przypominają ich wyglądem – z tą różnicą, że zwykle są dużo mniejsze. Zaprzątają dziecięcą wyobraźnię a czasami nawet zostają wiernym towarzyszem w dorosłym życiu. A jak najmłodsi wyobrażają sobie te niezwykłe, małe, sprytne stworzenia?

Regulaminkrasnoludki-1

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Skrzaty, krasnoludki i bajkowe ludki”

 1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach.
 2. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych I literackich oraz promowanie talentów plastycznych dzieci; rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej oraz prezentowanie twórczości plastycznej dzieci.
 3. Tematyka: „Skrzaty, krasnoludki i bajkowe ludki – postacie ze znanych bajek, baśni i podań.
 4. Uczestnikiem Konkursu może zostać każde dziecko w wieku 3- 6 lat. Wyszczególniono dwie kategorie wiekowe: 3-4 lata i 5-6 lat.
 5. Każdy uczestnik Konkursu może przedstawić jedną pracę.
 6. Technika wykonania pracy: kolaż; format dowolny.
 7. Złożone na Konkurs prace winny być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka oraz należy podać wiek dziecka.
 8. Prace będą oceniane indywidualnie przez Jury.
 9. Termin składania prac upływa 5 grudnia 2021.
 10. Ogłoszenie wyników odbędzie się na stronie mbpkowary.pl
 11. Nagrody zostaną przekazane do przedszkoli i wręczone przez wychowawców, w przypadku gdy dziecko nie uczęszcza do przedszkola będą do odbioru w siedzibie biblioteki.
 12. Udział w konkursie dziecka jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez opiekuna prawnego na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz publikację pracy dziecka zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r.
 13. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z Konkursem i późniejszą prezentacją oraz wykorzystaniem nadesłanych prac. Jednocześnie, poprzez podanie danych osobowych, uczestnik (opiekun) wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej na stronie internetowej i materiałach promocyjnych Organizatora.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach z siedzibą Ul. Szkolna 2; 58 530 Kowary. Z administratorem mogą się Państwo kontaktować poprzez nr telefonu: (75) 718 25 71 bądź pod wskazanym wyżej adresem.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail:
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. a oraz e RODO)w celu realizacji konkursu/imprezy/festiwalu.
 4. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie/imprezie/festiwalu.
 5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy,

a następnie przez okres wynikający z przepisu prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

 1. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa:

– prawo dostępu,

– prawo do sprostowania,

– prawo do ograniczenia

– prawo do wniesienia sprzeciwu,

– prawo do usunięcia,

– prawo do przenoszenia,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Skip to content